kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 8:00 - 18:00*

Wtorek - Piątek: 8:00 - 16:00

 

*w poniedziałki w godzinach 16:00 - 18:00 dyżury pełnią pracownicy:

- Wydziału Obsługi Mieszkańców

- Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich

- stanowisk kasowych Wydziału Budżetowo-Księgowego

- Urzędu Stanu Cywilnego

 

Terenowy Punkt Paszportowy czynny jest w godzinach:

poniedziałek: 10:00 - 17:30

wtorek - piątek: 8:00 - 15:30

Opłaty paszportowe i geodezyjne wyłącznie gotówką

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


urzad@pragapld.waw.pl

Informacja dla użytkowników wieczystych gruntów

Opublikowany: 2018-01-18 16:08:00

Szanowni Państwo, przypominamy, że zgodnie z art.71 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 poz. 2147 ze zm.) z dniem 31 marca upływa termin wnoszenia opłaty rocznej z tyt. użytkowania wieczystego gruntu za rok bieżący. Na podstawie ust.7 ww. art. 71 ugn. w przypadku gdy nastąpiła zmiana użytkownika wieczystego w wyniku przeniesienia prawa użytkowania wieczystego, opłatę roczna pobiera się w całości od osoby będącej użytkownikiem wieczystym nieruchomości w dniu 1 stycznia roku, za który obowiązuje opłata. Opłaty należy regulować bez wezwania.

Informujemy również, że osoby o niskich dochodach przypadających na członka gospodarstwa domowego, na podstawie art. 74 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą złożyć wniosek o udzielenie bonifikaty od opłat rocznych załączając dokumenty o osiągniętych dochodach w roku poprzedzającym rok, za który należna jest opłata.

Według art. 74 ustawy o gospodarce nieruchomościami, znowelizowanego ustawą z dnia 20 lipca 2017 roku  o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2017.1509)  od dnia 23 sierpnia 2017r. :

- wnioski o udzielenie bonifikaty należy składać  do dnia 1 marca roku, za który opłata jest wnoszona;

- do bonifikaty uprawnieni są użytkownicy wieczyści zamieszkujący i gospodarujący na nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste.

Ponadto do uzyskania bonifikaty uprawnione są osoby, których dochód na członka gospodarstwa domowego nie przekroczył w danym roku połowy przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej,  ogłaszanego co roku w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Osoby posiadające spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, mogą taki wniosek złożyć do Spółdzielni Mieszkaniowej.                                                                 

Na uzasadniony wniosek użytkownika wieczystego, złożony w terminie do dnia 17 marca  roku, za który obowiązuje opłata,  możliwe jest także ustalenie innego terminu zapłaty należnej opłaty.

14841

Pozostałe aktualności:

Zobacz archiwum