Nieruchomość gruntowa zabudowana przy ul. A. Kordeckiego 18

WYKAZ  NR  VI/NL/1/2018

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy podaje do publicznej wiadomości, na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 i 50), że nieruchomość gruntowa zabudowana, położona  w Warszawie w dzielnicy Praga-Południe przy ul. A. Kordeckiego 18, stanowiąca własność miasta stołecznego Warszawy, przeznaczona została do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 

Adres nieruchomości

ul. A. Kordeckiego 18 dzielnica Praga-Południe

Nr księgi wieczystej

KW Nr WA6M/00117623/5

Oznaczenie w księdze wieczystej i w ewidencji gruntów

nr działki ewidencyjnej

201

nr obrębu

3-04-13

Powierzchnia nieruchomości

450 m2

Opis nieruchomości

Na nieruchomości znajduje się budynek wzniesiony przed 1933 r. posiada trzy kondygnacje nadziemne i jedną podziemną. W budynku znajduje się dwanaście lokali mieszkalnych.  Powierzchnia zabudowy wynosi 163 m2. Budynek  znajduje się w złym stanie technicznym. Budynek  wyposażony  jest  w instalację elektryczną i  wodno-kanalizacyjną.

Przeznaczenie

i sposób zagospodarowania

Dla terenu obejmującego nieruchomość brak jest miejscowego planu przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy, obszar na którym znajduje się  nieruchomość to tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (na rysunku studium symbol M1.20). Określenie sposobu i możliwości zagospodarowania nieruchomości może nastąpić wyłącznie w drodze decyzji o  warunkach zabudowy.

Forma zbycia

Sprzedaż

Cena wywoławcza

850 000,00 zł (osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych  00/100)

Sprzedaż podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług (VAT), stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, z późn. zm.)

Termin zapłaty ceny sprzedaży

W całości, nie później niż na 3 dni, przed podpisaniem aktu notarialnego

Termin do złożenia wniosku przez   osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na      podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami

6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu (wnioski można składać w siedzibie Urzędu Dzielnicy Praga-Południe Miasta Stołecznego Warszawy  ul. Grochowska 274,   03-841 Warszawa)

 

Link do Zarządzenia nr 546/2018 z dnia 29 marca 2018 roku 

Materiały do pobrania

 

 

Adres

A. Kordeckiego 18 Zobacz na mapie
działka budowlana , 450 m2Przetarg

Data przetargu:
Cena wywoławcza: zł/m2
przygotowywana - czas przybliżony

 

 

 

Zdjęcia

« wróć do listy nieruchomości