Lokal mieszkalny nr 8 przy ul. Grochowskiej 158

ZARZĄD DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
 

podaje do publicznej wiadomości, na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.), że lokal mieszkalny nr 8, usytuowany w budynku wielolokalowym położonym w Warszawie w dzielnicy Praga-Południe przy ul. Grochowskiej 158 stanowiący własność miasta stołecznego Warszawy, przeznaczony został do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 04.06.2084 r. ułamkowej części gruntu. 

 

Lokal mieszkalny nr 8 o powierzchni 84,54 m²,  wraz z przypisanym do lokalu udziałem wynoszącym 1547/10000 części w częściach wspólnych budynku i jego urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 04.06.2084 r. takiej samej ułamkowej części gruntu, na którym znajduje się budynek, oznaczonego jako działka ewidencyjna nr 183 o powierzchni 244 m2 w obrębie 3-04-12, uregulowanego w KW Nr WA6M/00043353/1.
Lokal położony jest na II piętrze  III kondygnacyjnego budynku, wzniesionego w 1935 r. Lokal składa się z kuchni, 3 pokoi, przedpokoju, łazienki  i wc. Wyposażony jest w instalacje techniczne: wodno-kanalizacyjną, elektryczną, gazową, c.o. i ccw. Wymaga przeprowadzenia remontu.


 

Adres nieruchomości

ul. Grochowska 158 , Dzielnica Praga-Południe

Oznaczenie w księdze wieczystej i w ewidencji gruntów

 

nr księgi wieczystej KW Nr WA6M/00043353/1

 

nr działki ewidencyjnej 183

 

nr obrębu 3-04-12

Powierzchnia nieruchomości gruntowej

244m2

Udział w nieruchomości wspólnej związany z własnością lokalu

1547/10000

Powierzchnia użytkowa lokalu

84,54 m2

Opis i usytuowanie lokalu

Lokal położony jest na II piętrze  III kondygnacyjnego budynku, wzniesionego w 1935 r. Lokal składa się z kuchni, 3 pokoi, przedpokoju, łazienki  i wc. ; wymaga przeprowadzenia remontu. Wyposażony jest w instalacje techniczne: wodno-kanalizacyjną, elektryczną, gazową, c.o. i ccw.

Przeznaczenie

i sposób zagospodarowania

Dla terenu obejmującego nieruchomość Rada miasta stołecznego Warszawy podjęła w dniu 30.01.2014 r. r. uchwałę Nr LXXV/1938/2014 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru po północnej i południowej stronie ul. Garwolińskiej, na odcinku od ul. Garwolińskiej do Kanału Kawęczyńskiego część I. Nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem B1.1 MW(U) o przeznaczeniu podstawowym: mieszkalnictwo wielorodzinne z dopuszczeniem usług.        

Forma zbycia

Sprzedaż lokalu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wraz z przypisanym do lokalu udziałem wynoszącym 1547/10000 części w częściach wspólnych  budynku i jego urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli  poszczególnych lokali i takim samym udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu.

Cena wywoławcza

610 000,00 zł
( sześćset dziesięć tysięcy zł 00/100),
cena nie zawiera podatku od towarów i usług (VAT) w tym:
525 000,00 zł  - cena lokalu
Sprzedaż lokalu podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług (VAT) stosownie do art. 43 ust.1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U.  z 2016 r., poz. 710)
85 000,00 zł - cena ułamkowej części  gruntu

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu

- pierwsza opłata – 25 % ceny ułamkowej części gruntu osiągniętej w przetargu, podlegająca opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT) wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży (aktualnie  stawka  podatku  VAT  wynosi 23 %)

- opłaty roczne – 1 % ceny ułamkowej części gruntu osiągniętej w przetargu, podlegająca opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT) wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży (aktualnie  stawka  podatku  VAT  wynosi 23 %)

Zasady aktualizacji opłat rocznych

Zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu podlega aktualizacji, raz na trzy lata, jeżeli wartość tego gruntu ulegnie zmianie.

Termin zapłaty ceny sprzedaży

- cena nabycia prawa własności lokalu oraz pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu są płatne nie później niż na 3 dni przed podpisaniem aktu notarialnego,

- opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntu są płatne do dnia 31 marca każdego roku.

Termin do złożenia wniosku przez   osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami

6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu (wnioski można składać w siedzibie Urzędu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa)

Uwagi

Przedmiotowa nieruchomość nie jest indywidualnie wpisana do rejestru zabytków,  nie została ujęta w gminnej ewidencji zabytków, natomiast podlega zapisom ochrony konserwatorskiej zawartym w planie miejscowego zagospodarowania przestrzennego ul. Garwolińskiej  na odcinku ul. Garwolińska – Kanał  Kawęczyński cz. I.

 

UCHWAŁA NR  4889/2017   ZARZĄDU  DZIELNICY  PRAGA-POŁUDNIE M.ST. WARSZAWY  z dnia 16 sierpnia 2017 r

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

   

Sprzedaż lokalu podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług (VAT), stosownie do art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054  z późn. zm. ). Pierwsza opłata i opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT) wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży (aktualnie stawka podatku VAT wynosi 23%).

Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego przy ul. Grochowskiej 274, pok. nr 321, III piętro, tel. 22 44 35 378, kom. 786 857 331, od poniedziałku do piątku w godz. 900–1500.

Adres

ul. Grochowska 158 m.8 Zobacz na mapie
lokal mieszkalny , 84,54 m2
II piętro
Wyposażony jest w instalacje techniczne: wodno-kanalizacyjną, elektryczną, gazową, c.o. i ccw.Przetarg

Data przetargu: 26 Październik 2017 10:00
Cena wywoławcza: zł/m2
w trakcie przetargu

Zdjęcia

« wróć do listy nieruchomości