Nieruchomość gruntowa niezabudowana przy ul. Czechowickiej

ZARZĄDZENIE NR 614/2017
PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z dnia 28 marca 2017 roku.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Warszawie w dzielnicy Praga-Południe przy ul. Czechowickiej, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana, stanowiąca własność miasta stołecznego Warszawy, uregulowana w księdze wieczystej KW nr WA6M/00330809/2 oraz KW nr WA6M/00438319/7, oznaczona jako działka ewidencyjna nr 22 oraz 23 o powierzchni 513 m2 w obrębie 3-07-13.
 
 

 

Adres nieruchomości

ul. Czechowicka, dzielnica Praga-Południe

Nr księgi wieczystej

KW nr WA6M/00330809/2

KW nr WA6M/00438319/7

Oznaczenie w księdze

wieczystej i w ewidencji

gruntów

nr działki ewidencyjnej

22

23

nr obrębu

3-07-13

Powierzchnia nieruchomości

57 m2

456 m2

łącznie 513 m2

Opis nieruchomości

Nieruchomości niezabudowane.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania

Dla terenu obejmującego nieruchomości Rada Miasta Stołecznego Warszawy podjęła w dniu 23 września 2010 r. uchwałę nr XC/2662/2010  w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Gocławka Północnego. Nieruchomości położone są na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 47 MW(U) – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej  z dopuszczeniem usług.

Forma zbycia

Sprzedaż

Cena wywoławcza

660 000,00 zł netto

słownie zł: sześćset sześćdziesiąt tysięcy

Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT) wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży. Aktualnie stawka podatku VAT wynosi 23%.

Termin zapłaty ceny sprzedaży

W całości przed podpisaniem aktu notarialnego

 

 

Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Wydziale Zbywania Nieruchomości m.st. Warszawy w Biurze Mienia Miasta i Skarbu Państwa przy pl. Starynkiewicza 7/9, pok. nr 111, I piętro, tel. 22 44 32 159,  lub w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe ul. Grochowska 274 pok. 225, tel. 22 44 35 269, od poniedziałku do piątku w godz. 800–1600.

 

Bliższe informacje znajdują się na stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy www.um.warszawa.pl w serwisie "Nieruchomości miejskie - kup lub wynajem".

Adres

Czechowicka Zobacz na mapie
działka budowlana , 513 m2Przetarg

Data przetargu: 07 Czerwiec 2017 11:00
Cena wywoławcza: zł/m2
w trakcie przetargu

 

 

 


Zdjęcia

« wróć do listy nieruchomości