Nieruchomość gruntowa niezabudowana przy ul. Czechowickiej

ZARZĄDZENIE NR 1904/2016
PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z dnia 30 grudnia 2016 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Warszawie w dzielnicy Praga-Południe przy ul. Czechowickiej, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana, stanowiąca własność miasta stołecznego Warszawy, uregulowana w księdze wieczystej KW nr WA6M/00330809/2 oraz KW nr WA6M/00438319/7, oznaczona jako działka ewidencyjna nr 22 oraz 23 o powierzchni 513 m2 w obrębie 3-07-13.
 
 

 

Adres nieruchomości

ul. Czechowicka, dzielnica Praga-Południe

Nr księgi wieczystej

KW nr WA6M/00330809/2

KW nr WA6M/00438319/7

Oznaczenie w księdze

wieczystej i w ewidencji

gruntów

nr działki ewidencyjnej

22

23

nr obrębu

3-07-13

Powierzchnia nieruchomości

57 m2

456 m2

łącznie 513 m2

Opis nieruchomości

Nieruchomości niezabudowane.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania

Dla terenu obejmującego nieruchomości Rada Miasta Stołecznego Warszawy podjęła w dniu 23 września 2010 r. uchwałę nr XC/2662/2010  w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Gocławka Północnego. Nieruchomości położone są na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 47 MW(U) – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej  z dopuszczeniem usług.

Forma zbycia

Sprzedaż

Cena wywoławcza

660 000,00 zł netto

słownie zł: sześćset sześćdziesiąt tysięcy

Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT) wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży. Aktualnie stawka podatku VAT wynosi 23%.

Termin zapłaty ceny sprzedaży

W całości przed podpisaniem aktu notarialnego

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami

6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu (wnioski można składać w siedzibie Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy przy pl. S. Starynkiewicza 7/9)

 

Adres

Czechowicka Zobacz na mapie
działka budowlana , 513 m2Przetarg

Data przetargu:
Cena wywoławcza: zł/m2
przygotowywana - czas nieokreślony

 

 

 


Zdjęcia

« wróć do listy nieruchomości