Nieruchomość gruntowa niezabudowana przy ul. Koprzywiańskiej 54

ZARZĄDZENIE NR 1905/2016
PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z dnia 30 grudnia 2016 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Warszawie w dzielnicy Praga-Południe przy ul. Koprzywiańskiej 54, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana, stanowiąca własność miasta stołecznego Warszawy, uregulowana w księdze wieczystej KW nr WA6M/00179479/2, oznaczona jako działka ewidencyjna nr 129/2 o powierzchni 405 m2 w obrębie 3-04-15.
 
 
 

Adres nieruchomości

ul. Koprzywiańska 54, dzielnica Praga-Południe

Nr księgi wieczystej

KW nr WA6M/00179479/2

Oznaczenie w księdze

wieczystej i w ewidencji

gruntów

nr działki ewidencyjnej

129/2

nr obrębu

3-04-15

Powierzchnia nieruchomości

405 m2

Opis nieruchomości

Działka niezabudowana.

Przeznaczenie i sposób

zagospodarowania

Dla terenu obejmującego nieruchomość Rada Miasta Stołecznego Warszawy podjęła w dniu 23 września 2010 r. uchwałę nr XC/2662/2010 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Gocławka Północnego. Nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 20 MN/MW – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz wielorodzinnej z zakresu domów w typie kamieniczek zawierających od 4 do maksymalnie 8 mieszkań.

Forma zbycia

Sprzedaż

Cena wywoławcza

605 000,00 zł netto

słownie zł: sześćset pięć tysięcy

Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT) wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży. Aktualnie stawka podatku VAT wynosi 23%.

Termin zapłaty ceny sprzedaży

W całości przed podpisaniem aktu notarialnego

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami

6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu (wnioski można składać w siedzibie Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy przy pl. S. Starynkiewicza 7/9)

 

Adres

Koprzywiańska 54 Zobacz na mapie
działka budowlana , 405 m2Przetarg

Data przetargu:
Cena wywoławcza: zł/m2
przygotowywana - czas nieokreślony

 

 

 


Zdjęcia

« wróć do listy nieruchomości