Nieruchomość gruntowa niezabudowana przy ul. Koprzywiańskiej 54

ZARZĄDZENIE NR 601/2017
PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z dnia 27 marca 2017 roku

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Warszawie w dzielnicy Praga-Południe przy ul. Koprzywiańskiej 54, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana, stanowiąca własność miasta stołecznego Warszawy, uregulowana w księdze wieczystej KW nr WA6M/00179479/2, oznaczona jako działka ewidencyjna nr 129/2 o powierzchni 405 m2 w obrębie 3-04-15.
 
 
 

Adres nieruchomości

ul. Koprzywiańska 54, dzielnica Praga-Południe

Nr księgi wieczystej

KW nr WA6M/00179479/2

Oznaczenie w księdze

wieczystej i w ewidencji

gruntów

nr działki ewidencyjnej

129/2

nr obrębu

3-04-15

Powierzchnia nieruchomości

405 m2

Opis nieruchomości

Działka niezabudowana.

Przeznaczenie i sposób

zagospodarowania

Dla terenu obejmującego nieruchomość Rada Miasta Stołecznego Warszawy podjęła w dniu 23 września 2010 r. uchwałę nr XC/2662/2010 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Gocławka Północnego. Nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 20 MN/MW – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz wielorodzinnej z zakresu domów w typie kamieniczek zawierających od 4 do maksymalnie 8 mieszkań.

Forma zbycia

Sprzedaż

Cena wywoławcza

605 000,00 zł netto

słownie zł: sześćset pięć tysięcy

Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT) wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży. Aktualnie stawka podatku VAT wynosi 23%.

Termin zapłaty ceny sprzedaży

W całości przed podpisaniem aktu notarialnego

 

 

Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Wydziale Zbywania Nieruchomości m.st. Warszawy w Biurze Mienia Miasta i Skarbu Państwa przy pl. Starynkiewicza 7/9, pok. nr 111, I piętro,  tel. 22 44 32 159,  lub w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe ul. Grochowska 274 pok. 225, tel. 22 44 35 269, od poniedziałku do piątku w godz. 800–1600.
 

Bliższe informacje znajdują się na stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy www.um.warszawa.pl w serwisie "Nieruchomości miejskie - kup lub wynajem".

 
 

Adres

Koprzywiańska 54 Zobacz na mapie
działka budowlana , 405 m2Przetarg

Data przetargu: 31 Maj 2017 11:00
Cena wywoławcza: zł/m2
w trakcie przetargu

 

 

 


Zdjęcia

« wróć do listy nieruchomości