Nieruchomość gruntowa niezabudowana przy ul. Marsa 7

ZARZĄDZENIE NR 260/2017
PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z dnia 15 lutego 2017 r.

 

w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Warszawie w dzielnicy Praga-Południe przy ul. Marsa 7

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Warszawie w dzielnicy Praga-Południe przy ul. Marsa 7

 

Adres

ul. Marsa 7, dzielnica Praga-Południe

Nr księgi wieczystej

KW nr WA6M/00336318/5

Oznaczenie w księdze

wieczystej i w ewidencji

gruntów

nr działki ewidencyjnej

176/2

nr obrębu

3-07-14

Powierzchnia

433 m2

Opis

Działka ma dostęp do drogi publicznej – jezdni serwisowej ul. Marsa – poprzez działkę ewidencyjną nr 176/1, na której zostanie ustanowiona służebność gruntowa przejścia i przejazdu. Służebność będzie wykonywana na gruncie o powierzchni 17,5 m², stanowiącym przedłużenie istniejącego wjazdu od jezdni serwisowej ul. Marsa, oznaczonym na załączniku  nr 1 do zarządzenia literami A-B-C-D-A.

Na działce ewidencyjnej nr 176/2 posadowiony jest niewielki fragment budynku znajdującego się na nieruchomości sąsiedniej, położonej przy ul. Marsa 5, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 172. Budynek ten, w tym jego fragment znajdujący się na działce ewidencyjnej nr 176/2, stanowi własność właściciela działki ewidencyjnej nr 172, fragment ten bowiem jest częścią składową gruntu, na którym znajduje się większa część budynku. Przynależność części budynku do działki ewidencyjnej nr 176/2 ma charakter wyłącznie faktyczny, nieformalny, niemający znaczenia dla rozporządzania fragmentem tego budynku. Nie można nim rozporządzać w sensie ekonomicznym, ani prawnym, gdyż stanowi on część składową budynku znajdującego się na działce ewidencyjnej nr 172, będącego własnością właściciela tej działki. Tym samym działka ewidencyjna nr 176/2 jest niezabudowana.

Przeznaczenie i sposób

zagospodarowania

Dla terenu obejmującego działkę Rada miasta stołecznego Warszawy podjęła w dniu 13 grudnia 2012 r. uchwałę nr XLVIII/1305/2012 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru węzeł Marsa-Płowiecka. Grunt położony jest na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem A3.U – usługi.

Forma zbycia

Sprzedaż gruntu wraz z odpłatnym ustanowieniem, za jednorazowym wynagrodzeniem, na rzecz każdoczesnego właściciela gruntu, służebności gruntowej przejścia i przejazdu na części o powierzchni 17,5 m² gruntu, oznaczonego jako działka ewidencyjna nr 176/1 o powierzchni 63 m² w obrębie 3-07-14, położonego przy ul. Marsa, będącego częścią nieruchomości gruntowej uregulowanej w księdze wieczystej KW nr WA6M/00336318/5.

Cena wywoławcza

300 000,00 zł netto

słownie złotych: trzysta tysięcy

Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT) wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży. Aktualnie stawka podatku VAT wynosi 23%.

Wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności gruntowej przejścia i przejazdu

2 200,00 zł netto

słownie złotych: dwa tysiące dwieście

Do wynagrodzenia zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT) wg stawki obowiązującej    w dacie sprzedaży. Aktualnie stawka podatku VAT wynosi 23%.

 

Link do Zarządzenia nr 260/2017 z dnia 15 lutego 2017 roku

 

Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Wydziale Zbywania Nieruchomości m.st. Warszawy w Biurze Mienia Miasta i Skarbu Państwa przy Chałubińskiego 8, pok. nr  28,  tel. 22 44 32 159,  lub w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe ul. Grochowska 274 pok. 225, tel. 22 44 35 269, od poniedziałku do piątku w godz. 800–1600.

 

Adres

Marsa 7 Zobacz na mapie
działka budowlana , 433 m2Przetarg

Data przetargu: 21 Czerwiec 2017 11:00
Cena wywoławcza: zł/m2
przygotowywana - czas nieokreślony

 

 

 


Zdjęcia

« wróć do listy nieruchomości