Nieruchomość gruntowa przy ul. Załęże

ZARZĄDZENIE NR 1031/2016
PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z dnia 20 lipca 2016 r.

w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Warszawie w Dzielnicy Praga-Południe przy ul. Załęże

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy podaje do publicznej wiadomości, na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.), że nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w Warszawie w dzielnicy Praga-Południe przy ul. Załęże, stanowiąca własność miasta stołecznego Warszawy, przeznaczona została do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
 

Adres nieruchomości

ul. Załęże, dzielnica Praga-Południe

Nr księgi wieczystej

KW nr WA6M/00186076/9

Oznaczenie w księdze

wieczystej i w ewidencji

gruntów

nr działki ewidencyjnej

157

nr obrębu

3-04-05

Powierzchnia nieruchomości

574 m2

Opis nieruchomości

Działka niezabudowana.

Przeznaczenie i sposób

zagospodarowania

Obecnie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego przedmiotową nieruchomość. Określenie sposobu i możliwości zagospodarowania nieruchomości może nastąpić wyłącznie w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Dla ww. nieruchomości została wydana decyzja nr 56/WZ-PPd/10 o warunkach zabudowy z dnia 28 grudnia 2010 r. ustalająca warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym. Decyzja stała się ostateczna z dniem 18 lutego 2011 r.

Forma zbycia

Sprzedaż

Cena wywoławcza

720 000,00 zł netto

słownie zł: siedemset dwadzieścia tysięcy

Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT) wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży. Aktualnie stawka podatku VAT wynosi 23%.

Termin zapłaty ceny sprzedaży

W całości przed podpisaniem aktu notarialnego

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34      ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) upłynął w dniu 10 marca 2016 r.

 

Link do Zarządzenia nr 1031/2016 z dnia 20.07.2016r. 

 

Zgłoszenie udziału w przetargu wraz z wymaganymi załącznikami winno być złożone do dnia 29 września 2016 r. do godz. 1500 bezpośrednio w Dziale Zbywania Nieruchomości m.st. Warszawy Wydziału Obrotu Nieruchomościami m.st. Warszawy Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy przy pl. S. Starynkiewicza 7/9, pok. nr 111, I piętro.
Przystępujący do przetargu zobowiązani są do zapoznania się z treścią informatora przetargowego, który jest do wglądu w Delegaturze Biura Gospodarki Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe przy ul. Grochowskiej 274, pok. nr 225 lub w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Praga-Południe przy ul. Grochowskiej 274, stanowisko 25 – 26 i w Dziale Zbywania Nieruchomości m.st. Warszawy Wydziału Obrotu Nieruchomościami m.st. Warszawy Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy przy pl. S. Starynkiewicza 7/9, pok. nr 111, I piętro. Informator można nabyć w ww. Wydziale Obsługi Mieszkańców (od poniedziałku do piątku w godzinach 800 – 1600), za kwotę w wysokości 50 zł.

II przetarg odbędzie się w dniu 5 października 2016 r. o godz. 10:00
w siedzibie Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy
przy pl. S. Starynkiewicza 7/9, sala nr 210, II piętro

Więcej informacji na stronie internetowej www.um.warszawa.pl, w serwisie "Miejskie nieruchomości na sprzedaż" 

Adres

Załęże Zobacz na mapie
działka budowlana , 574 m2Przetarg

Data przetargu:
Cena wywoławcza: zł/m2
przygotowywana - czas nieokreślony

 

 

 


Zdjęcia

« wróć do listy nieruchomości