Nieruchomość gruntowa zabudowana Igańska róg Karczewskiej

ZARZĄDZENIE NR 281/2017
PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z dnia  16 lutego 2017 roku
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Warszawie w dzielnicy Praga-Południe przy ul. Igańskiej róg ul. Karczewskiej, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy podaje do publicznej wiadomości, na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 i 2260), że nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w Warszawie w dzielnicy Praga-Południe przy ul. Igańskiej róg ul. Karczewskiej stanowiąca własność miasta stołecznego Warszawy, przeznaczona została do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

  

Adres nieruchomości

ul. Igańska róg ul. Karczewskiej,

dzielnica Praga-Południe

Nr księgi wieczystej

KW nr WA6M/00396455/5

Oznaczenie w księdze

wieczystej i w ewidencji

gruntów

nr działki ewidencyjnej

82/2

nr obrębu

3-05-07

Powierzchnia nieruchomości

1241 m2

Opis nieruchomości

Na działce posadowiony jest pawilon handlowo-usługowy o powierzchni zabudowy 440 m²,  w którym znajduje się sześć lokali użytkowych. Pawilon jest w zadowalającym stanie technicznym; poddawany był bieżącym remontom i konserwacji.

Przeznaczenie i sposób

zagospodarowania

Dla terenu obejmującego nieruchomość Rada Miasta Stołecznego Warszawy podjęła w dniu 13 listopada 2008 r. uchwałę nr XLIII/1341/2008  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Zamienieckiej. Nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem a4.4 U/MW – teren usług i zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Forma zbycia

Sprzedaż

Cena wywoławcza

3 100 000,00 zł

(słownie: trzy miliony sto tysięcy złotych)

w tym: 650 500,00 zł - cena budynku

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od podatku od towarów i usług (VAT), stosownie do art. 43   ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.).

Termin zapłaty ceny sprzedaży

W całości przed podpisaniem aktu notarialnego

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami

6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu (wnioski można składać w siedzibie Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy przy pl. S. Starynkiewicza 7/9)

Uwagi

Administratorem nieruchomości jest Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy. Część lokali użytkowych w pawilonie, o którym mowa powyżej, objęta jest umowami najmu, przy czym:
- dla 1 lokalu umowa została zawarta na czas nieoznaczony;
- dla 3 lokali umowy zostały zawarte do dnia 30.04.2017 r.;
- 2 lokale stanowią pustostany.

  

Link do Zarządzenia nr 281/2017 z dnia 16 lutego 2017 roku

Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Wydziale Zbywania Nieruchomości m.st. Warszawy w Biurze Mienia Miasta i Skarbu Państwa przy Chałubińskiego 8, pok. nr  28,  tel. 22 44 32 159,  lub w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe ul. Grochowska 274 pok. 225, tel. 22 44 35 269, od poniedziałku do piątku w godz. 800–1600.

 

Adres

Igańska róg Karczewskiej Zobacz na mapie
działka budowlana , 1241 m2Przetarg

Data przetargu: 23 Sierpień 2017 10:00
Cena wywoławcza: zł/m2
w trakcie przetargu

 

 

 


Zdjęcia

« wróć do listy nieruchomości