Nieruchomość gruntowa zabudowana przy ul. L. Kickiego 14

ZARZĄDZENIE NR 1434/2016  
PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 
z dnia  z dnia 26 września 2016 r. 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Warszawie w dzielnicy Praga-Południe przy ul. L. Kickiego  14, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntową zabudowaną, stanowiącą własność miasta stołecznego Warszawy, położoną  w Warszawie w dzielnicy Praga-Południe przy ul. L. Kickiego  14, uregulowaną w księdze wieczystej Nr WA6M/00231970/7, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 146, o powierzchni 376 m2,  w obrębie 3-04-06.
 

Adres nieruchomości

ul. L. Kickiego  14, dzielnica Praga-Południe

Nr księgi wieczystej

KW nr WA6M/00231970/7

Oznaczenie w księdze

wieczystej i w ewidencji

gruntów

nr działki ewidencyjnej

146

nr obrębu

3-04-06

Powierzchnia nieruchomości

376 m2

Opis nieruchomości

Działka zabudowana.

Przeznaczenie i sposób

zagospodarowania

Dla terenu obejmującego nieruchomość Rada m.st. Warszawy podjęła w dniu 06.11.2014 r. uchwałę Nr XCIV/2413/2014 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Ronda Wiatraczna -  część I (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r. poz. 11580). Nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem A10.7MW: tereny zabudowy mieszkaniowej  wielorodzinnej , zgodnie z § 4 ust. 3.

Forma zbycia

Sprzedaż

Cena wywoławcza

590 000,00 zł
(pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych  00/100) 

Sprzedaż podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług (VAT), stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.). 

Termin zapłaty ceny sprzedaży

W całości, nie później niż na 3 dni, przed podpisaniem aktu notarialnego

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34      ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami

6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu (wnioski można składać w siedzibie Urzędu Dzielnicy Praga-Południe Miasta Stołecznego Warszawy ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa)
 
 
 

Adres

Kickiego 14 Zobacz na mapie
działka budowlana , 376 m2Przetarg

Data przetargu:
Cena wywoławcza: zł/m2
przygotowywana - czas nieokreślony

 

 

 


Zdjęcia

« wróć do listy nieruchomości