Nieruchomość gruntowa zabudowana ul. Zapałczana 9

ZARZĄDZENIE NR 511/2017
PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z dnia 10 marca 2017 r.

w sprawie ogłoszenia  przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Warszawie  w dzielnicy Praga-Południe przy ul. Zapałczanej 9

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy podaje do publicznej wiadomości, na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.), że grunt zabudowany, położony w Warszawie w dzielnicy Praga-Południe przy ul. Zapałczanej 9, stanowiący własność miasta stołecznego Warszawy, przeznaczony został do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

 

Adres nieruchomości

ul. Zapałczana  9, dzielnica Praga-Południe

Nr księgi wieczystej

KW Nr WA6M/00214033/2

Oznaczenie w księdze wieczystej i w ewidencji gruntów

nr działki ewidencyjnej

66

nr obrębu

3-04-15

Powierzchnia nieruchomości

441 m2

Opis nieruchomości

Nieruchomość jest zabudowana budynkiem-oficyną murowaną, niepodpiwniczoną. Powierzchnia zabudowy wynosi 54,00 m2. (oficyna wybudowana po 1945 r.).  Na  posesji usytuowane  są jeszcze 2  budynki, jeden z nich -  budynek  gospodarczy               (drewniany) – jedną ścianą przylegający do  bocznej ściany oficyny mieszkalnej. W budynku znajdują się instalacje: elektryczna, wodna ( studnia głębinowa własna) oraz własne szambo. Nieruchomość ma zapewniony bezpośredni dostęp do drogi publicznej - ul. Zapałczanej. Decyzją PINB nr IVOT/240/2011 z dnia 18.05.2011 r. nakazano opróżnienie budynku.

Przeznaczenie

i sposób zagospodarowania

Nieruchomość jest objęta ustaleniami obowiązującego „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Gocławka Północnego” zatwierdzonego Uchwałą Nr XC/2662/2010 Rady m. st. Warszawy z dnia 23.09.2010 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 201 z dnia 4 grudnia 2010r. poz. 5771) położona jest  na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 49 U/MW:

1) przeznaczenie podstawowe: usługi z zakresu  administracji, bankowości, handlu detalicznego ( z wyjątkiem stacji  paliw), obsługi finansowej, zdrowia, kultury, oświaty, nauki oraz budynki zamieszkania zbiorowego z zakresu hoteli i  pensjonatów;

2) przeznaczenie podstawowe równorzędne: mieszkalnictwo  wielorodzinne;

3) przeznaczenie dopuszczalne: usługi  z zakresu gastronomii, turystyki, rozrywki, sportu i rekreacji, opieki  społecznej i socjalnej, poczty i  telekomunikacji oraz  rzemiosła ( z wyjątkiem  warsztatów samochodowych) wyłącznie w formie lokali  usługowych  wydzielonych  w parterach  budynków mieszkalnych lub usługowych, a także pokoje gościnne w domach  prywatnych;

4) zakazuje się lokalizowania funkcji innych  niż określone w pkt 1,2,3, usług uciążliwych  oraz obiektów i urządzeń uciążliwych, w szczególności zakazuje się lokalizowania zabudowy mieszkaniowej  jednorodzinnej oraz obiektów obsługi komunikacji takich  jak: stacje paliw, warsztaty samochodowe, stacje obsługi  pojazdów, myjnie;

5) zakazuje się lokalizowania budynków i  obiektów tymczasowych za wyjątkiem tymczasowych  ogródków kawiarnianych, pawilonów wystawienniczych i  gastronomicznych o powierzchni użytkowej  nie większej  niż 12m2;

6) w zakresie ochrony  przed hałasem  zalicza się tereny  U/MW do  terenów przeznaczonych  na cele mieszkaniowo-usługowe.

Forma zbycia

Sprzedaż

Cena wywoławcza

600 000,00 zł (sześćset tysięcy złotych  00/100)

Sprzedaż podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług (VAT), stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.)

Termin zapłaty ceny sprzedaży

W całości, nie później niż na 3 dni, przed podpisaniem aktu notarialnego

 

 

 

Link do Zarządzenia nr 511/2017 z dnia 10 marca 2017 roku 

 

 

Adres

Zapałczana 9 Zobacz na mapie
działka budowlana , 441 m2Przetarg

Data przetargu: 25 Maj 2017 10:00
Cena wywoławcza: zł/m2
w trakcie przetargu

 

 

 

Zdjęcia

« wróć do listy nieruchomości