Nieruchomość gruntowa niezabudowana przy ul. Wiarusów 24 (działka ewidencyjna 33/2 z obrębu 3-04-15 o powierzchni 462 m2)

ZARZĄDZENIE NR 428/2017
PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z dnia 2 marca 2017 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Warszawie w dzielnicy Praga-Południe przy ul. Wiarusów 24, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w Warszawie w dzielnicy Praga-Południe przy ul. Wiarusów 24, stanowiąca własność miasta stołecznego Warszawy, uregulowana w księdze wieczystej KW Nr WA6M/00159231/6, oznaczona jako działka ewidencyjna nr 33/2 o powierzchni 462 m2 w obrębie 3-04-15.

Adres nieruchomości

ul. Wiarusów 24, dzielnica Praga-Południe

Nr księgi wieczystej

KW nr WA6M/00159231/6

Oznaczenie w księdze

wieczystej i w ewidencji

gruntów

nr działki ewidencyjnej

33/2

nr obrębu

3-04-15

Powierzchnia nieruchomości

462 m2

Opis nieruchomości

Działka niezabudowana. W pobliżu granicy działki od strony ul. Wiarusów rośnie kasztanowiec biały, który przedstawia wysoką wartość przyrodniczą i dendrologiczną. Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Praga-Południe w piśmie z dnia 6 grudnia 2012 r. wyraził opinię, że powyższe drzewo, znajdujące się w dobrym stanie zdrowotnym, powinno być zachowane. Ewentualna zabudowa nieruchomości powinna być realizowana poza zasięgiem korony drzewa, tj. poza strefą w promieniu 4 m od pnia drzewa, celem uniknięcia jego uszkodzenia.

Przeznaczenie i sposób

zagospodarowania

Dla terenu obejmującego nieruchomość Rada Miasta Stołecznego Warszawy podjęła w dniu 23 września 2010 r. uchwałę nr XC/2662/2010 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Gocławka Północnego. Nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 17 MN/MW – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz wielorodzinnej z zakresu domów w typie kamieniczek zawierających od 4 do maksymalnie 8 mieszkań.

Forma zbycia

Sprzedaż

Cena wywoławcza

700 000,00 zł netto

(słownie: siedemset tysięcy złotych)

Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT) wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży. Aktualnie stawka podatku VAT wynosi 23%.

Termin zapłaty ceny sprzedaży

W całości przed podpisaniem aktu notarialnego

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami

6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu (wnioski można składać w siedzibie Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy przy pl. S. Starynkiewicza 7/9)Link do zarządzenia TUTAJAdres

Wiarusów 24 Zobacz na mapie
działka budowlana , 462 m2Przetarg

Data przetargu:
Cena wywoławcza: zł/m2
przygotowywana - czas nieokreślony

Zdjęcia

« wróć do listy nieruchomości