Nieruchomość gruntowa niezabudowana przy ul. Rożnowskiej 9 (działka ewidencyjna 34/7 i 42 z obrębu 3-07-12)

ZARZĄDZENIE NR 1813/2016
PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z dnia 9 grudnia 2016 r.
w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Warszawie w dzielnicy Praga-Południe przy ul. Rożnowskiej 9


Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana, o powierzchni 1261 m², stanowiąca własność miasta stołecznego Warszawy, uregulowana w księdze wieczystej KW nr WA6M/00205844/4, oznaczona w obrębie 3-07-12 jako działki ewidencyjne: nr 34/7 o powierzchni 117 m2 oraz nr 42 o powierzchni 1144 m2.

 

Adres nieruchomości

ul. Rożnowska 9, dzielnica Praga-Południe

Nr księgi wieczystej

KW nr WA6M/00205844/4

Oznaczenie w księdze

wieczystej i w ewidencji

gruntów

nr działki ewidencyjnej

34/7

42

nr obrębu

3-07-12

Powierzchnia nieruchomości

117 m2

1144 m2

Opis nieruchomości

Nieruchomość jest niezabudowana, ma dostęp do drogi publicznej poprzez drogę wewnętrzną, na której zostanie ustanowiona służebność gruntowa przejścia i przejazdu. Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Praga-Południe w piśmie z dnia 11 stycznia 2013 r. wyraził opinię, że przy granicy działki ewidencyjnej nr 42 z działką ewidencyjną nr 48/2 rosną dwa świerki, które z punktu widzenia ochrony środowiska mogą i winny zostać przesadzone w przypadku kolizji z inwestycją budowlaną na tym terenie. Przez teren nieruchomości przebiegają czynne kable nn będące własnością RWE Stoen Operator sp. z o.o.

Przeznaczenie i sposób

zagospodarowania

Dla terenu obejmującego nieruchomość Rada Miasta Stołecznego Warszawy podjęła w dniu 23 września 2010 r. uchwałę nr XC/2662/2010 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Gocławka Północnego. Nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 44 MN/MW – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz wielorodzinnej z zakresu domów w typie kamieniczek zawierających od 4 do maksymalnie 8 mieszkań.

Forma zbycia

Sprzedaż nieruchomości wraz z odpłatnym ustanowieniem, za jednorazowym wynagrodzeniem, na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości, służebności gruntowej przejścia i przejazdu na nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej przy ul. Rożnowskiej, stanowiącej własność miasta stołecznego Warszawy, uregulowanej w księdze wieczystej KW nr WA6M/00497165/3, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 131 o powierzchni 245 m2 w obrębie 3-07-12.

Cena wywoławcza

1 775 000,00 zł netto

słownie zł: jeden milion siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy

Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT) wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży. Aktualnie stawka podatku VAT wynosi 23%.

Wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności gruntowej przejścia i przejazdu

140 000,00 zł netto

słownie zł: sto czterdzieści tysięcy

Do wynagrodzenia zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT) wg stawki obowiązującej   w dacie sprzedaży. Aktualnie stawka podatku VAT wynosi 23%.

Termin zapłaty ceny sprzedażyii wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności gruntowej przejścia i przejazdu

W całości przed podpisaniem aktu notarialnego

 
 

Link do Zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy nr 1813/2016 z dnia 9 grudnia 2016 roku wraz z załącznikami.

Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Dziale Zbywania Nieruchomości m.st. Warszawy Wydziału Obrotu Nieruchomościami m.st. Warszawy Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy przy pl. Starynkiewicza 7/9, pok. nr 111, I piętro, tel. 22 25-79-159,  lub w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe ul. Grochowska 274 pok. 225, tel. 22 44 35 269, od poniedziałku do piątku w godz. 800–1600.

Bliższe informacje znajdują się na stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy www.um.warszawa.pl w serwisie "Miejskie nieruchomości na sprzedaż".

Adres

Rożnowska Zobacz na mapie
działka budowlana , 1261 m2Przetarg

Data przetargu: 22 Luty 2017 10:00
Cena wywoławcza: zł/m2
w trakcie przetargu


 

Zdjęcia

« wróć do listy nieruchomości