kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 8:00 - 18:00*

Wtorek - Piątek: 8:00 - 16:00

 

*w poniedziałki w godzinach 16:00 - 18:00 dyżury pełnią pracownicy:

- Wydziału Obsługi Mieszkańców

- Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich

- stanowisk kasowych Wydziału Budżetowo-Księgowego

- Urzędu Stanu Cywilnego

 

Terenowy Punkt Paszportowy czynny jest w godzinach:

poniedziałek: 10:00 - 17:30

wtorek - piątek: 8:00 - 15:30

Opłaty paszportowe i geodezyjne wyłącznie gotówką

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


urzad@pragapld.waw.pl

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Dzielnicy Praga-Południe

Opublikowany: 2017-03-29 08:00:00

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy oraz zaprasza do składania ofert.

 

 

ZARZĄDZENIE NR 606/2017
PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z dnia 27 marca 2017 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowaniaprzedszkolnego w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.[1]), art. 90 ust. 1d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm. [2])) oraz uchwałą nr V/89/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert (Dz. Urz. Woj. Maz. poz.1278) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.
2. Ogłoszenie o konkursie ofert stanowizałącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zlecenie realizacji zadania publicznego wymienionego w § 1 ust. 1 nastąpi wraz z udzieleniem dotacji, o której mowa w art. 90 ust. 1b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Zarządowi Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.

 § 4.


Zarządzenie podlega ogłoszeniu:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy;
2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy;
3) na stronie internetowej Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy;
4) na stronie internetowej Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy. 


§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Prezydent

Miasta Stołecznego Warszawy

/-/ Hanna Gronkiewicz-Waltz

 


[1] Zmiany tekstu jednolitego ustawy o samorządzie gminnym zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 poz. 1948.

[2] Zmiany tekstu jednolitego ustawy o systemie oświaty zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1954, poz. 1985, poz. 2169 i z 2017 r. poz. 60.

 

Załączniki:

Ogłoszenie

Oferta

Oświadczenie  

Zobowiązanie

14386

Pozostałe aktualności:

Zobacz archiwum