Nieruchomość gruntowa zabudowana Serocka 14

ZARZĄDZENIE NR 389/2017  
PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z dnia  27 lutego  2017

 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Warszawie w dzielnicy Praga-Południe przy ul. Serockiej 14, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 

Adres nieruchomości

ul. Serocka 14,  dzielnica Praga-Południe

Nr księgi wieczystej

KW Nr WA6M/00324524/5

Oznaczenie w księdze wieczystej i w ewidencji gruntów

nr działki ewidencyjnej

89

nr obrębu

3-04-12

Powierzchnia nieruchomości

364 m2

Opis nieruchomości

Na nieruchomości znajduje się budynek mieszkalny wzniesiony przed 1938 r. posiada trzy kondygnacje nadziemne i jedną podziemną; w budynku znajduje się 9 lokali mieszkalnych. Powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego wynosi 140 m2 (na nieruchomości znajduje się także budynek niemieszkalny o powierzchni 16 m2). Budynek znajduje się w złym stanie technicznym. Budynek  wyposażony jest w instalację elektryczną, gazową i wodno-kanalizacyjną.

Przeznaczenie

i sposób zagospodarowania

Dla terenu obejmującego nieruchomość brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy, obszar na którym znajduje się  nieruchomość to tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (na rysunku studium symbol M1.20). Określenie sposobu i możliwości zagospodarowania nieruchomości może nastąpić wyłącznie w drodze decyzji o  warunkach zabudowy.

Budynek został ujęty w gminnej ewidencji zabytków (ID:00006321).

Forma zbycia

Sprzedaż

Cena wywoławcza

700 000,00 zł (siedemset tysięcy złotych  00/100)

Sprzedaż podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług (VAT), stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.)

Termin zapłaty ceny sprzedaży

W całości, nie później niż na 3 dni, przed podpisaniem aktu notarialnego

Termin do złożenia wniosku przez   osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na      podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami

6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu (wnioski można składać w siedzibie Urzędu Dzielnicy Praga-Południe Miasta Stołecznego Warszawy ul. Grochowska 274,   03-841 Warszawa)

Uwagi

Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany do  utrzymania budynku w jak najlepszym stanie i korzystać z niego w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości oraz oświadczyć, że w razie  niedotrzymania tego obowiązku, w szczególności  jego zniszczenia lub rozbiórki bez zgody  konserwatora zapłaci karę umowną w wysokości 25 % ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu.  Ponadto w celu zabezpieczenia roszczeń m.st. Warszawy, które mogą powstać z tytułu niezapłacenia tej  kary umownej wraz z odsetkami ustawowymi, nabywca w umowie notarialnej podda się rygorowi egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego, do kwoty wynoszącej 50% ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu.

 

Link do Zarządzenia nr 389/2017 z dnia 27 lutego 2017 roku

 

Adres

Serocka 14 Zobacz na mapie
działka budowlana , 364 m2



Przetarg

Data przetargu:
Cena wywoławcza: zł/m2
przygotowywana - czas nieokreślony

 

 

 


Zdjęcia

« wróć do listy nieruchomości