kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

na czas trwania COVID-19 Urząd Dzielnicy Praga-Południe jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


[email protected]

Będą czujniki tlenku węgla!

Opublikowany: 2015-01-21 11:26:05

Trzecia w tej kadencji i, jak się później okazało, trwająca bardzo długo, gdyż ponad 10 godzin, sesja Rady Dzielnicy Praga-Południe rozpoczęła się od zmiany porządku obrad. Na wniosek jednego z radnych PiS, który nie zdążył zapoznać się z protokołem z obrad II sesji Rady Dzielnicy, postanowiono, że przyjęcie tego dokumentu głosowane będzie podczas następnej sesji Rady.

Poza porządkiem obrad, na wniosek szefa klubu PiS, nowi wiceburmistrzowie, Jarosław Karcz, Adam Cieciura i Piotr Żbikowski, zaprezentowali radnym swoje zakresy obowiązków.

Następnie rozpoczęła się debata nad przyjęciem projektu uchwały, wyrażającej opinię Rady w sprawie projektu nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Ronda Wiatraczna, cz. II.  Radni zapoznali się najpierw z autopoprawkami Zarządu Dzielnicy do proponowanego planu, które zreferował zastępca burmistrza Adam Cieciura. Dotyczyły one głównie problemów, o których zapomnieli twórcy projektu, takich jak  dopuszczenie możliwości remontu istniejących ogrodzeń i stawiania nowych, ochronę pomników na terenie Dzielnicy, dopuszczenie możliwości rozbudowy niektórych obiektów itp. Następnie radny Michał Suliborski, przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy, zreferował najważniejsze uchybienia, jakie komisja znalazła w projekcie.

Zarówno autopoprawki Zarządu, jak i poprawki Komisji Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska wymagały, by radni mogli przyjrzeć się im bliżej. Potrzebna był przerwa, podczas której projekt wrócił do klubów.

Po przerwie gorącą dyskusję radnych wzbudziła sprawa ciągu pieszo-jezdnego, który autorzy projektu z Urzędu Miasta st. Warszawy zaplanowali na tyłach projektowanej sali koncertowej Sinfonii Varsovii łączący ulice Terespolską i Podskarbińską. Część radnych uznała, że należy jednak uwzględnić potrzeby zarówno mieszkańców, Sinfonii Varsovii, jak i szkoły specjalnej mieszczącej się na tym terenie. Zdaniem innych radnych intencje projektodawców w sprawie ciągu pieszo-jezdnego nie były czytelne. Wymogi Sinfonii Varsovii, która w pobliżu projektowanego ciągu chciałaby umieścić infrastrukturę wentylacyjną nowej sali koncertowej oraz problem z drogą pożarową dla szkoły spowodowały, że bardzo wnikliwie przyglądano się projektowi. W dyskusję radnych włączył się naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Dzielnicy pan Stanisław Zawadzki. W końcu grubo po godzinie 14 doszło do głosowania nad jednolitym tekstem uchwały Rady Dzielnicy wnoszącej poprawki do projektu nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Ronda Wiatraczna cz. II. Projekt przeszedł większością głosów.

Kolejnym punktem porządku obrad było przyjęcie uchwały w sprawie skargi jednej z mieszkanek na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga-Południe. Zdaniem Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy skarga była bezzasadna, co jednogłośnie poprali w głosowaniu radni dzielnicy. 

Gorącą dyskusję radnych z udziałem burmistrza Tomasza Kucharskiego wywołały skargi złożone przez dwóch radnych z opozycyjnego klubu na działania i zaniechania  Zarządu Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy oraz podległych pracowników. Chodziło o tekst pt. „Niechciana prawda o wyborach” umieszczony na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy, a będący repliką Zarządu na różne oceny, nieprawdziwe i niesłuszne, godzące w dobre imię pracowników Urzędu, zaangażowanych w prace organizacyjne podczas wyborów, oraz w sam Zarząd Dzielnicy. Pełna emocji dyskusja radnych z burmistrzem Kucharskim, wiceburmistrzami i pracownikami urzędu przeciągnęła się do późnych godzin wieczornych. W głosowaniu obie skargi większością głosów Rada Dzielnicy uznała za bezzasadne. 

Ostatnim punktem sesji była dyskusja nad projektem stanowiska w sprawie zobowiązania Zarządu Dzielnicy Praga-Południe do zidentyfikowania potrzeb dotyczących doposażenia w czujnik tlenku węgla mieszkań z terenu dzielnicy Praga-Południe, w których znajdują się piece grzewcze oraz do zakupu i montażu tych urządzeń w odpowiedniej liczbie. Projekt ten przygotowany został z inicjatywy radnych Platformy Obywatelskiej. Zdecydowane rozwiązanie problemu stało się niezwykle pilne po śmiertelnym zatruciu tlenkiem węgla jednej z mieszkanek Pragi-Południe w styczniu br. Popierając inicjatywę, klub radnych PiS zwrócił się do Zarządu Dzielnicy o nasilenie kontroli przewodów wentylacyjnych i kominowych w budynkach szczególnie narażonych na awarie. W zajętym po dyskusji stanowisku Rada Dzielnicy zobowiązała Zarząd Dzielnicy do podjęcia wszelkich niezbędnych działań prowadzących do określenia, w ilu lokalach na terenie Dzielnicy należy zamontować czujniki tlenku węgla oraz do zabezpieczenia środków finansowych niezbędnych na ich zakup i montaż. Radni wyrazili nadzieję, że zamontowanie czujników znacznie przyczyni się do zapobiegania tragediom.

Sesję zamknęły interpelacje i zapytania radnych. Dyskutowano m.in. o konieczność zmiany znaku drogowego na skrzyżowaniu  ulic Grochowskiej i Terespolskiej (w kierunku wschodnim) z nakazu jazdy na wprost na zakaz skrętu w lewo. Pytano Zarząd, ile pieniędzy z puli przeznaczonej na rewitalizację dostanie Praga-Południe, podnoszono konieczność wprowadzenia elektronicznych dzienników lekcyjnych we wszystkich szkołach w dzielnicy. Zwrócono uwagę na wiszące wciąż w niektórych miejscach plakaty wyborcze. Poruszano także konkretne problemy zgłaszane radnym przez mieszkańców dzielnicy, związane z zakłócaniem spokoju, niszczeniem zieleni, remontami ulic, bezpieczeństwem ruchu drogowego, oznakowania ulic, przejść itp.

12744

Pozostałe aktualności:

Zobacz archiwum