kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

na czas trwania COVID-19 Urząd Dzielnicy Praga-Południe jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


[email protected]

Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola nr 177 „Bajkowe Przedszkole” w Warszawie, ul. Tarnowiecka 4

Opublikowany: 2017-05-09 09:48:25

PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY dnia 9 maja 2017 r. OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA: Przedszkola nr 177 „Bajkowe Przedszkole” w Warszawie, ul. Tarnowiecka 4

 

 

  1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 1, § 2 i § 5 oraz w § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184 poz. 1436 oraz z 2011 r. Nr 254 poz. 1526).
  2. Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60 poz. 373 oraz z 2011 r. Nr 254 poz. 1525), oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

a)    uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju publicznej placówki;

b)    poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,

c)    życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

- stażu pracy pedagogicznej — w przypadku nauczyciela albo

- stażu pracy dydaktycznej — w przypadku nauczyciela akademickiego,

- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

d)    oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. c,

e)    oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

f)     zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

g)    oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

h)    oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

i)      oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168, z 2012 r. poz. 1529 i z 2016 r. poz. 1020, 1250, 1920 i 2260),

j)      oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,

k)    oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego — w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

l)      oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 oraz z 2017 r. poz. 60) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, 1933, 2169 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60 i 777) — w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

m)   oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

n)    oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

3. Oferty należy składać w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, ul. Grochowska 274, parter, Wydział Obsługi Mieszkańców, stanowisko nr 19, nr 20 lub nr 21 (numerek G), telefon (22) 44 35 496 w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu oraz dopiskiem „Konkurs” (podać nazwę i adres placówki, której konkurs dotyczy) w terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia na:

 

a) tablicy ogłoszeń Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, ul. Górskiego 7 i na stronie internetowej Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy - www.edukacja.warszawa.pl

b) tablicy ogłoszeń Urzędu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, ul. Grochowska 274 i na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy – www.pragapld.waw.pl

 

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Prezydenta m.st. Warszawy.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

 

z up. Prezydenta m.st. Warszawy

Mieczysława Nowotniak

Zastępca Dyrektora Biura Edukacji

 

 

14443

Pozostałe aktualności:

Zobacz archiwum