kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

na czas trwania COVID-19 Urząd Dzielnicy Praga-Południe jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


[email protected]
Jesteś tutaj:

Koordynacja ekonomii

Opublikowany:

Koordynacja Ekonomii Społecznej na Mazowszu (24.09.2018)

Cele projektu
Projekt przyczynia się do realizacji celu RPO WM 2014-2020 - inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy. Celem głównym projektu jest rozwój i promocja ekonomii społecznej na Mazowszu, a cele szczegółowe to:

 • Promocja i rzecznictwo ekonomii społecznej na Mazowszu oraz koordynacja działań na rzecz rozwoju ekonomii społecznej na Mazowszu.
 • Rozwój współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego (JST), podmiotami ekonomii społecznej (PES), Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) oraz innymi instytucjami otoczenia ekonomii społecznej (ES).

Główne działania zaplanowane w projekcie są zgodne z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR i dotyczyć będą:

 • rozwoju mazowieckiej marki ES i rzecznictwa na rzecz sektora ES;
 • aktualizacji oraz monitorowania realizacji Mazowieckiego Planu Rozwoju ES na lata 2013-2020;
 • sieciowania i rozwoju współpracy między OWES;
 • rozwoju współpracy PES z różnymi podmiotami otoczenia ES (JST, instytucje rynku pracy, uczelnie, przedsiębiorstwa, NGO itp.).

Planowane efekty
Projekt przyczyni się do:

 • Zwiększenia widoczności, popularyzacji podmiotów ekonomii społecznej (PES) wśród mieszkańców Mazowsza poprzez identyfikację PES wyróżnionych Mazowiecką Marką Ekonomii Społecznej;
 • Zwiększenia efektywności procesu wdrażania zaktualizowanego Planu Rozwoju ES na Mazowszu na lata 2013-2020;
 • Zwiększenia efektywności funkcjonowania sieci współpracy między akredytowanymi OWES i MCPS;
 • Zwiększenia synergii działań PES, OWES i innych instytucji na poziomie lokalnym;
 • Wzrost roli PES w realizacji usług społecznych zlecanych przez samorządy.

Grupa docelowa projektu to przedstawiciele PES, OWES, JST i ich jednostki organizacyjne (OPS, PCPR, szkoły), instytucje rynku pracy, uczelnie, NGO, ośrodki badawcze, przedsiębiorstwa i organizacje biznesowe.

Działalność koordynacyjna prowadzona będzie dla zwiększenia synergii działań ES w procesie aktywizacji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i wzrostu zatrudnienia w sektorze ES, w tym zapewnienia ciągłości procesu reintegracyjnego, rozwoju PES oraz dla wzmocnienia rozwoju usług społecznych czyli wspierania realizacji przez PES usług użyteczności publicznej zgodnie z Wytycznymi w tym zakresie.

Środki finansowe
Całkowitą wartość projektu: 1 755 177,22 zł;
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 1 404 141,78 zł


Więcej informacji na temat projektu: "Koordynacja wkonomii w województwie mazowieckim" znajduje się na stronie: http://es.mcps-efs.pl/koordynacja-ekonomii-spo%C5%82ecznej-na-mazowszu (28.09.2018r.).


 

15152

Pozostałe artykuły w tym samym dziale co Koordynacja ekonomii