Nieruchomość gruntowa zabudowana ul. Zapałczana 9

 

WYKAZ  NR  VI/NL/1/2018

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy podaje do publicznej wiadomości, na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 i 50), że nieruchomość gruntowa zabudowana, położona  w Warszawie w dzielnicy Praga-Południe przy ul. Zapałczanej 9, stanowiąca własność miasta stołecznego Warszawy, przeznaczona została do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 

 

 

Adres nieruchomości

ul. Zapałczana 9, dzielnica Praga-Południe

Nr księgi wieczystej

KW Nr WA6M/00214033/2

Oznaczenie w księdze wieczystej i w ewidencji gruntów

nr działki ewidencyjnej

66

nr obrębu

3-04-15

Powierzchnia nieruchomości

441 m2

Opis nieruchomości

Nieruchomość jest zabudowana budynkiem-oficyną murowaną, niepodpiwniczoną. Powierzchnia zabudowy wynosi 54,00 m2. ( oficyna wybudowana po 1945 r. ).  Na tyłach posesji usytuowany jest budynek gospodarczy (drewniany) – jedną ścianą przylegający do  bocznej ściany oficyny mieszkalnej. W budynku znajdują się instalacje: elektryczna, wodna (studnia głębinowa własna) oraz własne szambo. Nieruchomość ma zapewniony bezpośredni dostęp do drogi publicznej -  ul. Zapałczanej. Decyzją PINB nr IVOT/240/2011  z dnia 18.05.2011 r. nakazano opróżnienie budynku.

Przeznaczenie

i sposób zagospodarowania

Nieruchomość objęta ustaleniami obowiązującego „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Gocławka Północnego” zatwierdzonego Uchwałą Nr XC/2662/2010 Rady       m.st. Warszawy z dnia 23.09.2010 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 201 z dnia 4 grudnia 2010 r. poz. 5771) położona jest na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 49 U/MW:

 1) przeznaczenie podstawowe: usługi z zakresu  administracji, bankowości, handlu detalicznego   (z wyjątkiem stacji  paliw), obsługi finansowej, zdrowia, kultury, oświaty, nauki oraz budynki zamieszkania zbiorowego z zakresu hoteli  i  pensjonatów;

2) przeznaczenie podstawowe równorzędne: mieszkalnictwo  wielorodzinne;

3) przeznaczenie dopuszczalne: usługi  z zakresu   gastronomii, turystyki, rozrywki, sportu  i  rekreacji, opieki społecznej i socjalnej, poczty i telekomunikacji oraz rzemiosła (z wyjątkiem warsztatów samochodowych) wyłącznie w formie lokali  usługowych wydzielonych  w parterach budynków mieszkalnych lub usługowych, a także pokoje gościnne w domach  prywatnych;

4) zakazuje się lokalizowania funkcji innych niż określone w pkt 1,2,3, usług uciążliwych oraz obiektów i urządzeń uciążliwych, w szczególności zakazuje się lokalizowania zabudowy mieszkaniowej  jednorodzinnej oraz obiektów obsługi komunikacji takich  jak: stacje paliw, warsztaty samochodowe, stacje obsługi  pojazdów, myjnie;

5) zakazuje się lokalizowania budynków i  obiektów tymczasowych za wyjątkiem tymczasowych  ogródków kawiarnianych, pawilonów wystawienniczych i  gastronomicznych o powierzchni użytkowej  nie większej  niż 12m2;

6) w zakresie ochrony  przed hałasem  zalicza się tereny  U/MW do  terenów przeznaczonych  na cele mieszkaniowo-usługowe.

Forma zbycia

Sprzedaż

Cena wywoławcza

600 000,00 zł (sześćset tysięcy złotych  00/100)

Sprzedaż podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług (VAT), stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.)

Termin zapłaty ceny sprzedaży

W całości, nie później niż na 3 dni, przed podpisaniem aktu notarialnego

Termin do złożenia wniosku przez   osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na      podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami

6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu (wnioski można składać w siedzibie Urzędu Dzielnicy Praga-Południe Miasta Stołecznego Warszawy   ul. Grochowska 274,   03-841 Warszawa)

 

 

Link do Zarządzenia nr 547/2018 z dnia 29 marca 2018 roku 

 

 

Adres

Zapałczana 9 Zobacz na mapie
działka budowlana , 441 m2Przetarg

Data przetargu:
Cena wywoławcza: zł/m2
przygotowywana - czas nieokreślony

 

 

 

Zdjęcia

« wróć do listy nieruchomości